เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

ความร่วมมือระหว่างองค์กรให้ทุนระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมในกระบวนการสร้างสันติภาพ ในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย
“...งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลกระทบของความร่วมมือระหว่างองค์กรให้ทุนระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคมในกระบวนการ สร้างสันติภาพในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาพบว่า กรอบความร่วมมือของแต่ละองค์กรอาจมีความแตกต่างกัน แต่ก็มีลักษณะหนุนเสริมกัน ความร่วมมือระหว่างองค์กรให้ทุนระหว่างประเทศและองค์กร ภาคประชาสังคมมีส่วนในการขยายตัว ของเครือข่ายผู้แสวงหาสันติภาพ (Peace Constituencies) อย่างไรก็ตามยังไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อการขยายตัว ของเครือข่ายที่มีลักษณะแยกส่วน อันเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ที่ไม่เป็นเอกภาพและปัญหาเรื่องศักยภาพเชิงสถาบัน และการบริหารจัดการจากทั้งองค์กรให้ทุนระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคม และเสนอว่า โครงการขององค์กรให้ทุน ระหว่างประเทศ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ทำงานสันติภาพในประเทศจะส่งผลกระทบที่ดี ต่อการพัฒนาของเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ และเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งจะช่วยให้เกิดการเปิดพื้นที่ทางการเมืองที่มีความหมาย สำหรับประชาชนรากหญ้า และชนชั้นกลางได้ ...”
อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetailResearch.php?id=420
 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย