เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน สิงหาคม 2557


ความสำเร็จของกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้นั้น ต้องอาศัยการจัดการความรู้ควบคู่ไปกับการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์และเหตุปัจจัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ควบคู่กันไป K4DS POST ฉบับเดือนสิงหาคมต้อนรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ : ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย” ด้วยหนังสือ 2 เล่มสำคัญ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมวิชาการที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้

การจัดการความรู้ เพื่อการจัดการปัญหาชายแดนใต้
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ : ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย” (International Conference Communication, Conflicts and Peace Processes: Landscape of Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand) จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงานวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ท่านสามารถร่วมเรียนรู้กับ K4DS ได้ในเวทีเสวนา “การจัดการความรู้ เพื่อการแก้ปัญหาชายแดนใต้” นิทรรศการ “100 คน 100 เล่ม เติมเต็มความรู้ชายแดนใต้” Collection หนังสือเก่าหายากที่ถูกนำมาจัดการใหม่ในแบบ Digital  แล้วเราจะเก็บภาพบรรยากาศในงานมานำเสนอในฉบับต่อไป


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

ถอดความคิด ขบวนการเอกราชปาตานี โดย  รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช และกองบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้, 2556


“ฐานแห่งการปฏิวัติ คือ ศาสนา แนวทางการต่อสู้ คือ จับอาวุธ และเป้าหมายของการปฏิบัติการ คือ Merdeka (เอกราช)”  แนวทางของขบวนการเอกราชปาตานีผ่านการบอกเล่าประสบการณ์จาก “คนใน” ผู้เคยร่วมอุดมการณ์และมีบทบาทสำคัญทำให้ผู้อ่านได้รู้จักและเข้าใจความคิดและแรงขับของ “ตัวแสดง” สำคัญในประเด็นความขัดแย้ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการหาทางออกด้วยกระบวนการสันติภาพต่อไป

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ STEPs to PEACE โดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย, 2556


“...หากต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างจริงจัง ภาครัฐไม่ควรมุ่งเน้นเพียงประเด็นเร่งด่วนในภาคใต้เท่านั้น แต่จำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างของประเทศไทยทั้งระบบมากกว่า...”  หนังสือน่าอ่านที่ร้อยเรียงเรื่องราวการถอดบทเรียนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ จากงานสัมมนาวิชาการ STEPs TO PEACE ของโครงการ STEP เมื่อปีที่ผ่านมา

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย