เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน ธันวาคม 2557


ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในชายแดนใต้ในห้วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา โครงการ K4DS ได้พยายามรวบรวมและจัดการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับชายแดนใต้อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้เหล่านี้ เพื่อให้สามารถนำไปสร้างความรู้ต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้

ความมุ่งมั่นของ K4DS ในการดำเนินงานดังกล่าวได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของโครงการในปีที่ 4 แล้ว โครงการ K4DS ขอขอบคุณกัลยาณมิตรและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็งและกรุณาให้การสนับสนุนต่างๆ เสมอมา จนการดำเนินงานที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคบไฟแห่งความรู้เกี่ยวกับชายแดนใต้ที่ได้ถูกส่งต่อให้ทุกท่าน จะช่วยส่องทางในการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของตนเอง และเป็นดั่งแสงแห่งความหวังที่ส่องลงมายังพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยม่านหมอกของความขัดแย้งและความรุนแรง ณ ชายแดนใต้แห่งนี้


“อนาคตของระบบข้อมูลข่าวสารความรู้ชายแดนใต้”

เวทีเสวนา "ถอดบทเรียนตากใบสู่อนาคตปาตานี"

เวทีเสวนา "ถอดบทเรียนตากใบสู่อนาคตปาตานี"

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา K4DS และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ได้ร่วมได้จัดประชุมระดมสมองเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารความรู้ชายแดนใต้หลังสิ้นสุดสัญญาโครงการ K4DS และต่อมาในวันที่ 28 พฤศจิกายน ได้มีการประชุมต่อเนื่องร่วมกับสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเตรียมความพร้อมในการสำรองฐานข้อมูล K4DS ในระบบฐานข้อมูลสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ เพื่อสานต่อการทำงานของระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ชายแดนใต้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ชายแดนใต้ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้, ชาญชัย ชัยสุขโกศล, 2554


สรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานเยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2553


การวิเคราะห์ตรรกะวิธีคิดของฝ่ายขบวนการฯ และการสร้างภาพอนาคตที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ หวังให้ผู้อ่านสามารถก้าวข้ามความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย สับสน ไปสู่สภาวะที่สามารถมองเห็นได้ว่าตนอยู่ในส่วนใดของความขัดแย้งนี้ รับรู้ถึงบทบาทและสิ่งที่ตนเองสามารถกระทำได้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีสำนึกรู้ว่าตนเชื่อมต่อกับความพยายามของภาคส่วนอื่นๆ อย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์และภาพใหญ่ของการขับเคลื่อนสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


เลือกอนาคต : บทสังเคราะห์การพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในเวทีนโยบายสาธารณะ “ชายแดนใต้จัดการตนเอง”, รอมฎอน ปันจอร์: ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW), 2556


หยดหนึ่งเยียวยาเพื่อเพื่อนมนุษย์


รายงานบทสังเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการขับเคลื่อนเวทีนโยบายสาธารณะ “ชายแดนใต้จัดการตนเอง” ในแง่มุมต่างๆ ที่สะท้อนความพยายามของภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาไฟใต้โดยการดึงเสียงของประชาชนต่อ “อนาคต” ที่ผูกพันกับชีวิตของพวกเขาโดยตรงให้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัด

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย