เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2557

K4DS Post ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ทบทวนการสื่อสารเพื่อสันติภาพและปฏิบัติการทางสังคมเพื่อสร้างสนามสันติภาพของเครือข่ายสื่อภาคประชาสังคม เพื่อเตรียมรับงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี “10 ปีไฟใต้” ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นวันที่คู่ขัดแย้งหลักทั้งสองฝ่าย คือ รัฐไทยและขบวนการ BRN ได้ทำข้อตกลงกระบวนการพูดคุยสันติภาพ อันเป็นจุดเริ่มสำคัญให้คู่ขัดแย้งและคนในพื้นที่ได้มีความหวัง โอกาส และส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของสันติภาพชายแดนใต้

ระดมสมองการใช้ประโยชน์องค์ความรู้เชิงประเด็น


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS) ได้จัดประชุมหารือการนำข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา (Knowledge translation) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยโครงการ K4DS ร่วมกับนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวที่ทำงานเชิงประเด็นอย่างต่อเนื่อง จะทำการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในประเด็นหลัก คือ ความขัดแย้ง การเยียวยา สุขภาพ เด็ก ผู้หญิง การจัดการทรัพยากร และเศรษฐศาสตร์ พร้อมการสื่อสารสาธารณะเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตและผู้ใช้องค์ความรู้ได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันในการใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ชายแดนใต้


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

รายงานสรุปวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ (2554-2555-2556) โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch), 2557.

"… ภาพสะท้อนของงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ในสามครั้งที่ผ่านมาและการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของสื่อภาคประชาสังคม ทำให้ต้องมองย้อนไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสันติภาพที่เป็นแนวทฤษฎีการสื่อสารทางเลือกที่พยายามแทรกตัวมาอยู่ในแนวคิดการสื่อสารกระแสหลักที่เรามีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


ถอดรหัสไฟใต้ โดย กิ่งอ้อ เล่าฮง, 2551.

"...หนังสือที่สร้างสรรค์จากงานวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตด้านมานุษยวิทยาของคนข่าวที่มีประสบการณ์ภาคสนามกลางสมรภูมิความรุนแรงอย่างยาวนานและแน่นแฟ้นกับแหล่งข่าวในพื้นที่ ที่ทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกต่อการศึกษาปัญหาชายแดนใต้ในแง่มุมของแนวคิดการปฏิบัติการข่าวสาร และการสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย