เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน กรกฏาคม 2557

“SELAMAT BULAN RAMADAN MUBARAK”

K4DS Post ต้อนรับการเข้าสู่ “รอมฎอน” เดือนอันประเสริฐสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมที่จะได้ปฏิบัติอิบาดะฮฺ (ศาสนกิจ) ในการถือศีลอด และการประกอบความดีทั้ง 6 ประการ ได้แก่ การอดทน การประหยัด การบริจาค  การละหมาดรวมกันที่มัสยิด การอ่านคัมภีร์กุรอาน และประการสุดท้ายที่สำคัญยิ่ง คือ การให้อภัย อันเป็นสุดยอดแห่งความดีที่จะนำโลกนี้ไปสู่สันติภาพและความสงบสุข ดังเช่นที่เมื่อเราขออภัยจากพระผู้เป็นเจ้าได้ เราก็ย่อมต้องให้อภัยแก่ผู้อื่นได้เช่นกัน ตามวจนะของท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) ที่กล่าวว่า “ไม่มีอีหม่านในคนใดในหมู่สูเจ้า จนกว่าเขาจะรักพี่น้องเหมือนกับรักตัวเอง” (อัลบุคคอรีและมุสลิม จาก อนัส) และนั่นคือการมีวิถีแห่งอิสลาม อันเป็นวิถีแห่งสันติภาพ เป็นวิถีแห่งชีวิต

การประชุมระดมสมองครั้งที่ 1/2557
ในการประชุมระดมสมองของ K4DS เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคีเครือข่ายนักวิชาการสหสาขาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ประเด็นต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนงานในพื้นที่สู่ระดับนโยบาย เช่นที่อาจารย์โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอ ผลงาน “ซะกาต ทางเลือกสวัสดิการเพื่อสังคม” ซึ่งได้สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายซะกาตตามหลักอิสลามจากฐานข้อมูล K4DS ไว้ได้อย่างน่าสนใจ ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านได้ที่ K4DS.org


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

ซะกาต สวัสดิการชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้... โดย  อ. อับดุลสุโก   ดินอะ, 2555


“...ในอดีต คนคนหนึ่งนำเงินซะกาตไปซื้อรถเข็นมาประกอบอาชีพจนสามารถสร้างตัวได้   ปัจจุบัน เขากลับเป็นคนจ่ายซะกาตให้คนอื่นได้แล้ว...ซะกาต ช่วยให้ผู้รับเป็นผู้ให้...”

เรื่องราวเกี่ยวกับ “ซะกาต” ซึ่งเป็นระบบสวัสดิการของสังคมมุสลิมในพื้นที่ ได้ถูกร้อยเรียงและนำเสนอไว้ในรูปแบบกึ่งวิชาการเพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในวิถีอิสลามเกี่ยวกับการจ่ายซะกาตตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


“ไฟใต้กับการริเริ่มสันติภาพแห่งเดือนรอมฎอน2556: ความรุนแรงที่ยืดเยื้อจะต้องถ่วงดุลด้วยพลังสันติภาพเท่านั้น” โดย ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และรอมฎอน ปันจอร์, 2556


"... บทวิเคราะห์เชิงประจักษ์ต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ยืดเยื้อยาวนานจากนักวิชาการผู้คร่ำหวอดในพื้นที่ ที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ทั้งในภาพรวมและสถานการณ์เฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการ เฝ้าระวังรับรู้ อยู่อย่างเข้าใจ และไม่ประมาท ในช่วงเดือนรอมฎอนปีนี้ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้อ่าน K4DS Post และพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ทุกท่านในรอมฎอน-เดือนแห่งสันติภาพนี้ ...”

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย