เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน มิถุนายน 2557

วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันชาติมลายูอิสลามปัตตานี” ที่ถือเอาวันที่ “สมัชชาประชาชาติมลายูปัตตานี” จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2540 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 540 ปี หลังจากที่สุลต่านอิสมาแอล ชาห์  ของปัตตานีทรงทำพิธีเข้ารับอิสลาม K4DS Post ฉบับต้อนรับหน้าฝนนี้ ชวนผู้อ่านย้อนศึกษาประวัติศาสตร์ปาตานีผ่านคนในพื้นที่เพื่อเข้าใจความเป็นมาของสถานการณ์ และร่วมกันวิพากษ์กระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยและขบวนการบีอาร์เอ็น อันเป็นเหตุการณ์สำคัญต่อสันติภาพของจังหวัดชายแดนใต้


การเจรจาสู่อนาคตปาตานี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเดอะ เอตาส บางกอก กรุงเทพฯ ปาตานี ฟอรั่ม ได้จัดเวทีอภิปราย “การเจรจาสู่อนาคตปาตานี” หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวรายงานพิเศษนี้ไปแล้ว โดยมี ดอน ปาทาน และ เอกรินทร์ ต่วนศิริ ผู้เขียน นำเสนอรายงานดังกล่าวซึ่งเปิดเผยถึงบทสนทนาระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยและกลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็นในการเจรจาที่ผ่านมา อันเป็นเหตุการณ์สำคัญต่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมให้ความคิดเห็น โดยมีผู้ที่ทำงานในประเด็นนี้ร่วมสะท้อนแง่มุมด้านต่างๆ ของรายงานพิเศษฉบับนี้ซึ่งอาจเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการสร้างสันติภาพในพื้นที่


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

การเจรจาสู่อนาคตปาตานี โดย ดอน ปาทาน และ เอกรินทร์ ต่วนศิริ, 2557


"...รายงานพิเศษของปาตานี ฟอรั่ม ที่นำเสนอกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยและขบวนการบีอาร์เอ็น ที่อภิปรายถึงการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของขบวนการสันติภาพ มุมมองของผู้นำการแบ่งแยกดินแดนต่อกระบวนการสันติภาพว่าเหตุใดจึงสะดุดและทำอย่างไรจึงจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้ รวมถึงความปรารถนาและเงื่อนไขของฝ่ายการเมืองของบีอาร์เอ็น และการประเมินนัยสำคัญของการประกาศแผนสันติภาพวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมข้อเสนอแนะในการทำให้แผนสันติภาพสอดคล้องกับความเป็นจริงและเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีส่วนร่วมได้..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


ปาตานี ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู โดย อารีฟีน บินจิ อับดุลลอฮุ ลออแมนและซูฮัยมีย์ ฮิสมาแอล, 2556


"...งานชิ้นนี้เป็นงานที่มีชีวิตไม่ใช่งานที่เกิดจากการอ้างอิงจากการเก็บงานก่อนๆ เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนชีวิตและปัญหาของพื้นที่ปัตตานีอย่างสมบูรณ์ ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจความเป็นมาโดยผ่านประวัติศาสตร์สังคมที่เกิดจากคนในพื้นที่ถ่ายทอดให้ได้รับรู้  ดังความมุ่งหมายของผู้เขียนที่ว่า “ขอให้หนังสือเล่มนี้ เป็นสื่อกลางสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างผู้ที่มีความหลากหลายในประเทศนี้...”

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย