เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน พฤษภาคม 2557

12 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) โดยวันนี้เป็นวันเกิดของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ที่มีอุดมการณ์ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล K4DS Post ฉบับพฤษภาคมนี้ อยากให้ผู้อ่านทุกท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าของนางฟ้าชุดขาว โดยเฉพาะในสถานการณ์ความรุนแรง ที่ต้องอาศัยความเสียสละและความอดทนอย่างสูง เพื่อทำหน้าที่รักษาเยียวยาเพื่อนมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แห่งนี้


ประชุมวิชาการเครือข่ายพยาบาลชุมชนฯ "สุขภาพชุมชนกับการจัดบริการในพื้นที่หลากวัฒนธรรม"
เสร็จสิ้นไปแล้วกับการประชุมวิชาการเครือข่ายพยาบาลชุมชน "สุขภาพชุมชนกับการจัดบริการในพื้นที่หลากวัฒนธรรม" ในวันที่ 21-22 เมษายน 2557 ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี โดยชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาแนวคิดและวิธีการทำงานของพยาบาลชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเครือข่ายพยาบาลชุมชนและสหวิชาชีพด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิในภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยของ 11 พื้นที่ในเขตภาคใต้ กิจกรรมประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ พร้อมกับการเปิดตัวหนังสือ “สมรรถนะพยาบาลชุมชน” เป็นครั้งแรก


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

สมรรถนะพยาบาลชุมชน บรรณาธิการโดย วรเชษฐ  เขียวจันทร์, 2557.


"...หนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นบทบาท วิธีคิด และเทคนิคการทำงานในการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมของพยาบาลชุมชนที่จำเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของตนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพในปัจจุบัน ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข ในการทำความเข้าใจบริบทการทำงานจริงที่อาจไม่เหมือนกับในทฤษฎีหรือไม่มีในตำรา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะมาฝึกปฏิบัติงานหรือพยาบาลจบใหม่ที่จะมาทำงานในชุมชน..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบใน สามจังหวัดชายแดนใต้ โดย สุนีย์ เครานวล, 2551.


“...ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนความหมายของการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบใน 4 ลักษณะคือ 1) เป็นชีวิตที่มีแต่อันตราย เสมือนปฏิบัติงานในสงคราม 2) เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลที่ต้องยืนหยัดให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย 3) เป็นความภูมิใจที่ได้ทำงานที่ท้าทาย 4) เป็นการปฏิบัติงานด้วยความหวาดระแวงในสถานการณ์ที่ขัดแย้งและไม่แน่นอน...”

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย