เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2557


แม้มีการกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันประถมศึกษาแห่งชาติ” และมีนโยบายให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างชัดเจน แต่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริงจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่หนึ่งที่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นที่มาของปัญหาที่สั่งสมและกัดกินภูมิคุ้มกันที่ดีในชุมชนให้ค่อยๆ ลบเลือนไป “การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม” ที่อยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของบริบททางวัฒนธรรม อาจเป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการศึกษาที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่นี้ต่อไป


“ถอดบทเรียนตากใบ สู่อนาคตปาตานี” เวทีถอดบทเรียนรำลึก 10 ปี ตากใบ

เวทีเสวนา "ถอดบทเรียนตากใบสู่อนาคตปาตานี"

เวทีเสวนา "ถอดบทเรียนตากใบสู่อนาคตปาตานี"

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพปาตานี จัดเสวนาหัวข้อ “ถอดบทเรียนตากใบ สู่อนาคตปาตานี” เนื่องในงาน “รำลึก 10 ปี ตากใบ” ณ หอประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้ร่วมเสวนาต่างย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์และถอดบทเรียนโดยเทียบเคียงกับเหตุการณ์ใหญ่ๆ ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงให้เห็นภาพระบบคิดและพัฒนาการทางการเมือง ผ่านการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกัน โดยใช้การชุมนุมเป็นเครื่องมือสร้างพื้นที่ปลอดภัย และใช้รูปแบบสันติวิธีในการเคลื่อนไหวทางการเมือง อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงบทเรียนจากความรุนแรงในปี 2547 ที่เชื่อมโยงสู่สถานการณ์ปัจจุบัน


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

หนังสืออ่านประกอบการเรียนชุด ความสุขของฉันในวันสุขภาพดี หน่วยที่ 3 สุขภาพจิตดีได้ด้วยตนเอง เรื่อง ทุกข์เขา...ทุกข์เรา, ชุลีพร อรุณแสงสุรีย์ และคณะ, 2553


สรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานเยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2553


หนังสืออ่านประกอบการเรียน ในโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอยู่ดีมีสุข สำหรับโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ที่พยายามในการเลือกเรื่องราวใกล้ตัวมาบูรณาการกับเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการดูแลสุขภาพขตนเองตามบริบทของปัญหาในพื้นที่ของโรงเรียนในโครงการ

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


รายงานชุดโครงการวิจัยสุขภาวะและพหุวัฒนธรรมศึกษา, วัฒนะ พรหมเพชร, 2556


หยดหนึ่งเยียวยาเพื่อเพื่อนมนุษย์


ชุดโครงการจากความร่วมมือของกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการแก้ปัญหาและการพัฒนาการศึกษาในบริบทสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย