เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน ตุลาคน 2557


10 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันสุขภาพจิตโลก” เพื่อให้เราได้ตระหนักและร่วมกันแก้ไขอีกหนึ่งปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของโลก ขณะที่ปัญหาความไม่สงบอันยืดเยื้อยาวนานในพื้นที่ชายแดนใต้ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของผู้คนในพื้นที่อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง แม้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะมิอาจชดเชยให้กลับคืนมาได้ดังเดิม แต่การเยียวยาด้วยหัวใจเป็นส่วนสำคัญในธารน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจที่บาดเจ็บบอบช้ำ ช่วยให้คนที่อยู่ข้างหลังสามารถปรับตัวให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพที่ดี ช่วยหล่อเลี้ยงศรัทธาในศาสนาและความหวังต่อเพื่อนมนุษย์ ให้พื้นที่แห่งนี้ได้มีแสงสว่างท่ามกลางม่านหมอกแห่งความขัดแย้งที่ปกคลุมอยู่


ถกความคิด เปลี่ยนมุมมอง หาทางออก
ผ่านประวัติศาสตร์สยาม-ปาตานี
เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2557 ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการ “สยาม-ปาตานี: มิติใหม่ ข้อมูลใหม่ และการจัดระบบความเข้าใจ” ขึ้นที่โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า จ.สงขลา เพื่อเปิดเวทีถกความคิด เปลี่ยนมุมมอง หาทางออก ผ่านการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์สยามและปาตานีในอดีต รวมทั้งพลวัตรความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลสืบเนื่องจนถึงบริบทใหม่ในปัจจุบัน บนพื้นฐานของหลักฐานข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เป็นองค์ปาฐกในงาน


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

เยียวยาบาดแผลคืนวันอันโหดร้ายด้วยศรัทธา อาทร และห่วงใย 
ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี พ.ศ. 2549,
โซรยา  จามจุรี, 2550


สรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานเยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2553


หนังสือถอดความปาฐกถาประจำปี 2549 ของมูลนิธิโกมลคีมทอง องค์กรซึ่งมุ่งสนับสนุนให้การเสียสละและเป็นผู้นำในทางที่ถูกต้องเป็นอุดมคติของสังคม ที่คุณโซรยา จามจุรี ผู้คลุกคลีและมุ่งมั่นกับการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในชายแดนใต้ ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในครั้งนั้น เรื่องราวและประสบการณ์จริงจากการทำงานที่ข้ามผ่านอคติฟและความต่างทางวัฒนธรรมถูกบอกเล่าผ่านถ้อยคำของเธออย่างเข้าถึง ลึกซึ้ง ชัดเจน

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


หยดหนึ่งเยียวยาเพื่อเพื่อนมนุษย์, กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ, 2552


หยดหนึ่งเยียวยาเพื่อเพื่อนมนุษย์


หนังสือที่บอกเล่าถึงการเยียวยาอันเปรียบได้กับหยดน้ำในกระแสธารน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ด้วยความหวังว่าจะมีส่วนช่วยเป็นความชุ่มเย็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตและช่วยดับไฟใต้ให้สันติสุขคืนกลับมา ด้วยความเชื่อมั่นว่า “กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาโดยชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้คนและชุมชนในพื้นที่สามารถดูแลกันเองได้มากขึ้น จะเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสมานฉันท์ในระยะยาว”

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย