ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ

Injury Surveillance Information System (ISIS)โรงพยาบาลในระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ (IS sentinel sites)
 
Google Maps API Example: GGeoXml KML Overlay
 
รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ปี พ.ศ. 

ฝ่ายพัฒนามาตรฐานเเละวิจัยทางระบาดวิทยาการบาดเจ็บ
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข