Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /web/html/k4dm/modules/counter/counter.lib.inc).

ศูนย์พักพิง

  • แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนชั่วคราว ศูนย์ประสานจัดการความรู้เพื่อรับมือภัยพิบัติ
  • List รายการของที่ต้องมีในศูนย์ขนาดเล็ก
  • คู่มือการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • มาตรฐานขั้นต่ำของ สถานที่พักพิง การตั้งหลักแหล่ง และ สิ่งช่วยเหลือที่ไม่ใช่อาหาร (Sphere Manual 2004)
  • ร่างแนวทางการจัดเตรียมศูนย์พักพิงในภาวะวิกฤตน้ำท่วมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
  • ข้อปฏิบัติสำหรับผู้อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง; แบบมีภาพประกอบ
  • คำแนะนำในการทำอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิง/ศูนย์อพยพ
  • แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้ประสบอุทกภัย