Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /web/html/k4dm/modules/counter/counter.lib.inc).

สุขาภิบาล

 • ปฎิบัติตัวอย่างไรในภาวะน้ำท่วม คำแนะนำด้านสุขาภิบาล น้ำ อาหาร ส้วม ขยะ สำหรับประชาชน
 • คำแนะนำด้านสุขาภิบาล น้ำ อาหาร ส้วม ขยะ สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยกรมอนามัย
 • คำแนะนำในการทำอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิง/ศูนย์อพยพ
 • การจัดหาน้ำดื่มและน้ำใช้ในครัวเรือนท่ามกลางภาวะน้ำท่วมโดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้า
 • วิธีเตรียมน้ำดื่มปลอดภัยในภาวะวิกฤตน้ำท่วม Sodisแบบมีภาพประกอบ
 • การผลิตน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค (น้ำใช้) ด้วยตนเองในสภาวะน้ำท่วมวิดีโอ
 • คำแนะนำด้านสุขาภิบาลเรื่องส้วมเฉพาะกิจอย่างง่าย
 • การออกแบบสุขาชั่วคราวเพื่อป้องกันโรคระบาดในสภาวะน้ำท่วมวิดีโอ
 • คำแนะนำด้านสุขาภิบาลเรื่องขยะมูลฝอย
 • การจัดการขยะอันตราย หรือวัตถุอันตรายในภาวะน้ำท่วม
 • คู่มือการจัดการกับขยะและของเสียในสภาวะน้ำท่วม โดย ศูนย์ประสานจัดการความรู้เพื่อรับมือภัยพิบัติ
 • การใช้จุลินทรีย์ E.M.บำบัดน้ำเน่าเสีย