Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /web/html/k4dm/modules/counter/counter.lib.inc).

การดูแลสุขภาพ

 • การดูแลสุขภาพ
 • คู่มือประชาชนสำหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม
 • แนวทางปฏิบัติโรคที่มากับน้ำท่วม การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการดูแลปัญหาสุขภาพจิตผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด กระทรวงสาธารณสุข
 • แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
 • การดูแลผิวหนัง
 • การป้องกันและการปฏิบัติตัวเมื่อถูก งูกัด ปลิงและแมลงมีพิษกัดต่อยในภาวะน้ำท่วม
 • น้ำท่วมกับโรคติดต่อ การประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน
 • โรคอุจจาระร่วง
 • โรคตาแดง
 • โรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรสิส)
 • คำแนะนำประชาชนเรื่องการควบคุมกำจัดยุงพาหะในภาวะน้ำท่วม
 • คำแนะนำในดูแลตนเองด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีภาพประกอบ