Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /web/html/k4dm/modules/counter/counter.lib.inc).

น้ำท่วม

น้ำท่วม

คู่มือประชาชนสำหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โลกประสบกับภัยธรรมชาติเช่น แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิพายุฝนน้ําท่วมหลายครั้ง และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยก็ประสบกับภัยธรรมชาติหลายครั้งโดยเฉพาะปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านความรุนแรง พื้นที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
หนังสือคู่มือนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้ประชาชนได้ทราบถึงโรคภัยที่อาจมากับภาวะอุทกภัย เพื่อประชาชนจะได้สามารถป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้นได้อันจะเป็นการบรรเทาปัญหาได้อีกทางหนึ่ง ฉบับเต็ม