ชื่อเรื่อง
สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน เงื่อนไขทางการเมืองที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, สุรินทร์ พิศสุวรรณ
บทคัดย่อ

สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชนเงื่อนไขทางการเมืองที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และอิสลามกับความรุนแรง ; การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย พ.ศ.2519 – 2524 ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ จัดพิมพ์โดยสภาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขนาด เอ 4 จำนวน 176 หน้า พิมพ์ที่โรงพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์ พ.ศ.2527 เป็นงานศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างรอบด้านชัดเจน ตรงไปตรงมาตามพันธะหน้าที่ทางวิชาการโดยแท้ เพื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ณ ดินแดนนั้นอยู่อย่างสันติ มีเกียรติและศักดิ์ศรี

สำนักพิมพ์
โรงพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์
จำนวนหน้า
218
ISBN
9745705241
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2527
ราคา
-
ฉบับเต็ม