ชื่อเรื่อง
กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทของอาเซียน
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
รอมฎอน ปันจอร์
บทคัดย่อ
-
สำนักพิมพ์
โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ (deepbooks) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
จำนวนหน้า
176
ISBN
978-616-91677-1-6
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่พิมพ์
2556
ราคา
-
ฉบับเต็ม