ชื่อเรื่อง
สมรรถนะพยาบาลชุมชน
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
วรเชษฐ เขียวจันทร์
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นบทบาท วิธีคิด และเทคนิคการทำงานในการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมของพยาบาลชุมชนที่จำเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของตนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพในปัจจุบัน ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข ในการทำความเข้าใจบริบทการทำงานจริงที่อาจไม่เหมือนกับในทฤษฎีหรือไม่มีในตำรา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะมาฝึกปฏิบัติงานหรือพยาบาลจบใหม่ที่จะมาทำงานในชุมชน

สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ ปิ่นโต พับลิชชิ่ง
จำนวนหน้า
304
ISBN
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่พิมพ์
2557
ราคา
99 บาท