ชื่อเรื่อง
ความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับสภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
 คณะอนุกรรมการการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้เกิดจากรายงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสำหรับจังหวัดสามชายแดนภาคใต้ในอนาคต และเสนอให้ กอส. พิจารณา แต่อย่างไรก็ดี รายงานฉบับนี้ไม่ได้พิมพ์รวมกับรายงานของ กอส. ซึ่งมีชื่อว่า “เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์” แต่ด้วยตระหนักถึงเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ขออนุญาต กอส. จัดพิมพ์เผยแพร่รายงานฉบับนี้ต่างหากในนามของคณะอนุกรรมการฯ จึงได้เกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงสิ่งที่แตกต่างไปจากรายงาน กอส. ที่ได้กล่าวถึงเรื่องปัญหาความมั่นคง ความไม่ปลอดภัยในชีวิตอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งเป็นปัญหาที่ประจักษ์ชัดของคนทั่วไปในสังคม แต่ในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงมิติอื่นที่แตกต่างออกไป 2 ประการด้วยกันคือ ประการแรกเป็นเรื่องความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และประเด็นที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ซึ่งอาจไม่ใช่สาเหตุหลัก) ในประเด็นแรกนั้นเป็นความขัดแย้งที่เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปลิดรอนสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรของตน โดยเฉพาะในทรัพยากรที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยาวนาน จนเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งตามมา โดยหากใช้ชุมชนเป็นฐานอาจกล่าวได้ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความขัดแย้งระหว่างชุมชนด้วยกันเอง ชุมชนกับรัฐ และชุมชนกับเอกชน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเหล่านี้ของอนุกรรมการฯ ส่วนในประเด็นที่สองนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่ต้องการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นกับความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ โดยนำเสนอระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาที่พบ และข้อเสนอของอนุกรรมการฯ ต่อปัญหาดังกล่าว ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและวิวัฒนาการของสถาบันศึกษาประเภทต่างๆ

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ ภาคที่ 1 บทนำ กล่าวถึงความมั่นคงของมนุษย์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย เรื่องความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเรื่องสิทธิของชุมชนในการใช้พื้นที่สาธารณะ และภาคที่ 3 การศึกษา ประกอบด้วย เรื่องแนวคิดพื้นฐานและประเด็นสำคัญของการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องระบบการศึกษา และเรื่องนโยบายของรัฐบาลกับวิวัฒนาการของสถาบันการศึกษาประเภทต่างๆ

อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าเนื้อหาและข้อเสนอแนะในหนังสือเล่มนี้จะเกิดจากการศึกษาเฉพาะในกรณีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ใช่ว่าเนื้อหาและข้อเสนอแนะเหล่านี้ใช้ได้กับเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงเท่านั้น แต่ปัญหาเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ในหนังสือเล่มนี้ก็สามารถใช้กับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักพิมพ์
Knowledge plus/ศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า
123
ISBN
978-974-7670-16-5
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2550
ราคา
120 บาท
ฉบับเต็ม