ชื่อเรื่อง
กลั่นหัวใจดับไฟใต้ การเยียวยาที่กว้างไกลกว่ามิติสุขภาพจิต
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโดน, นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
บทคัดย่อ

กลั่นหัวใจดับไฟใต้ การเยียวยาที่กว้างไกลกว่ามิติสุขภาพจิต เป็นการนำเสนอการทำงานเยียวยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้สูญเสีย ชุมชน ภาคประชาชน NGOs และหน่วยงานของรัฐ ที่ร่วมกันทำงาน และเห็นความสำคัญในการเยียวยา งานเยียวยาเป็นงานในลักษณะการตั้งรับและการป้องกันที่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัจจัยที่ไปสู่การก่อความรุนแรง ซึ่งการเยียวยาที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการจัดระบบให้แต่ละโรงพยาบาลในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิตคอยบำบัดรักษาผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรงจากความขัดแย้งที่รุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อ เนื่องจนไม่สามารถจะหาข้อยุติได้ การสร้างเยียวที่มีคุณภาพจะสามารถการป้อมปรามไม่ให้ผู้สูญเสียกลายเป็นตัวต้นเหตุหนึ่งที่อาจจะนำไปสู่การเป็นผู้ก่อความรุนแรงในอนาคต ซึ่งหากมีการเยียวยาด้วยหัวใจที่มากกว่าการเยียวยาทางจิตใจ และเงินตรา โดยผู้คนทุกคนใน ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อาจจะกลับสู่สันติในสักวันได้

เนื้อหาใน กลั่นหัวใจดับไฟใต้ การเยียวยาที่กว้างไกลกว่ามิติสุขภาพจิต แบ่งเป็น 11 เรื่อง ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการทำงานของทุกหน่วยงานในด้านการเยียวยาตั้งแต่ภาคประชาชน NGOs เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานรัฐ ที่นำมาสังเคราะห์ และประมวลมาเป็นบทความที่ถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์จริงของปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น เมื่อความทุกข์บานเป็นความสุข, โอบกอดสีชมพู, สมานใจด้วยหัวใจ: ประสบการณ์จากกะพ้อ, บทเรียนการเยียวยาวิถีมุสลิม: บททดสอบจากพระเจ้า, ตัวเลขมีชีวิต เป็นต้น ในแต่ละกรณีจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเปราะบาง และความละเอียดอ่อนในการทำงานด้านการเยียวยาที่จะต้องสร้างการเยียวด้วยหัวใจ เข้าอกเข้าใจถึงปัญหา และความสูญเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูญเสียกลายเป็นผู้ก่อความรุนแรง

การเยียวยาเป็นงานที่มีความสำคัญในการจะบำบัดผู้สูญเสีย ครอบครัว ชุมชน สังคมให้สามารถพึ่งพาตนเอง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่มีความซับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และการเยียวยาจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้สูญเสียได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยการเยียวยาทั้งทางกายและจิตใจให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปในสังคมได้ เพราะความรุนแรงทางจิตใจที่เกิดจากการก่อความไม่สงบเป็นสิ่งที่เป็นอันตราย หากไม่ได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่จะถ่ายทอดการทำงานที่เป็นระบบที่มาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย และจะเป็นคู่มือสำหรับการป้องกันและการเยียวผลกระทบที่จะได้รับจากความรุนแรงต่อทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติต่อไป

สำนักพิมพ์
ร้านลายเส้น
จำนวนหน้า
132
ISBN
978-974-10-7811-0
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2551
ราคา
150 บาท
ฉบับเต็ม
ประเภทของหนังสือ
อาชีพของผู้เขียน
นักเขียน, นักข่าว/สื่อมวลชน, ตำรวจ, นักธุรกิจ