ชื่อเรื่อง
ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
กุลธิดา สามะพุทธิ, ติชิลา พุทธสาระพันธ์, สุพัตรา ศรีปัจฉิม, จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคม, งามศุกร์ รัตนเสถียร, วันดี สันติวุฒิเมธี
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ เป็นความพยายามของสตรีกลุ่มหนึ่งที่ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการร่วมสร้างสรรค์ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เคียงบ่าเคียงไหล่บุรุษ โดยเป็นกลุ่มสตรีที่มาจากอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่และภาคประชาสังคม ทั้งที่เป็นบัณฑิตอาสา นักกิจกรรม ข้าราชการด้านต่าง ๆ ครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้นำกลุ่มสตรี เยาวชนสตรีผู้สูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากความรุนแรง ผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชนธรรมดา นักการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ทำงานและต้องการสื่อสารให้สังคมรับรู้และเข้าใจถึงภารกิจที่ร่วมกันทำ ในหลากหลายองค์กรและต้นสังกัด ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่มาจากการร่วมกันระดมความคิด ร่วมปฏิบัติงาน เยียวยาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆที่สตรีสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยความหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน เยาวชน เพื่อนสตรีและครอบครัวของทุกๆฝ่าย จึงได้ร่วมกันรวบรวมเรื่องราวจากประสบการณ์ มุมมองต่อชีวิตและความใฝ่ฝันของผู้หญิงกว่าห้าสิบคนจากทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มาเรียบเรียงเป็นหนังสือ

เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น บทสัมภาษณ์และข้อเขียนจากบุคคลต่าง ๆอาทิ เมตตา กูนิง: งานเยียวยามิติใหม่ต้องใช้ข้อมูลนำทาง, จินตวดี พิทยเมธากูล: นักสู้สีเขียวในพื้นที่สีแดง, ชิชชนก ราฮิมมูลา: บทบาทชีวิตที่หลากหลายของนักวิชาการสายความมั่นคง, นิมัศตูรา แว: สร้างพยาบาลเพื่อสร้างสันติสุข, ปารีเมาะ ยูโซ๊ะ: ผู้นำความสดใสของเด็ก ๆ กลับคืนมา, แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ: สายบุรีคือบ้าน โรงพยาบาลคือหัวใจ, ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์: ช่วยดับไฟใต้ ด้วยการมองจากมุมอื่น, อรชพร นิมิตกุลพร: ดับไฟใต้ ด้วยไฟฝันของนักกิจกรรมรุ่นใหม่,รุชดา สะเด็ง: แปรเปลี่ยนความเจ็บปวดของพี่น้องมุสลิมให้เป็นพลัง, อำไพ บุญศรี: มือประสานความช่วยเหลือสู่ชุมชน, จันทร์จิรา เพชรริน: เสียงเพรียกแห่งชีวิตของครูชายแดนใต้, ศิริพร ลอแมอามิง: ในห้วงความฝัน...ฉันกอดเธอ, วิลาวัณย์ ต่วนเพ็ง: ความเสมอภาคนำทางสู่สันติสุข, ลาตีฟาร์ มนุกูล: เสียงกระซิบจากเจ้าตัวเล็ก, จารุณี เจ๊ดาโอะ: โลกสีหม่นบนไฟใต้, ใจทิพย์ เจ๊แว: ชีวิตที่เลือกฝังร่างในดินแดนแห่งศรัทธา, รอหะนี สาและ: ขวานทองร้าวท่ามกลางสังคมต่างสี, นัชฎาภรณ์ พรหมสุข: ชีวิตที่แขวนบนเส้นด้าย: สุทิศา โรจน์รุ่ง : นางฟ้าชุดขาวในมรสุมไฟใต้, แวเซ๊าะ รอมือลี : พลังแห่งศรัทธาสร้างสันติสุขในแผ่นดินใต้, เพ็ญจันทร์ จันทร์ศุขกระ : ชีวิตใหม่ของหญิงชาวไร่ใต้ร่มพระบารมี, วาสือเมาะ :กำนันหญิงแกร่งแห่งตำบลสะกำ, วรรณา อาลีตระกูล : บ้านฉันยังปลอดภัย, วัชรี พรหมพิจิตร: ภารกิจสร้างปัญญาในพื้นที่ความขัดแย้ง, สุไวบะ เจ๊ะมะ: พลังคนรุ่นใหม่ร่วมพิทักษ์ทะเลปัตตานี, สุวิมล พิริยธนาลัย : แรงใจของชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี, อาดีละฮ์ ปาทาน : เส้นทางสายบ่าวของเอกองค์อัลเลาะฮ์, เลขา เกลี้ยงเกลา : พิราบขาวในดินแดนปลายด้ามขวาน, พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ : สส.หญิงหนึ่งเดียวในพื้นที่ความขัดแย้ง, ครูอำภร บัวทอง : มือที่ต้องจับปืนของเรือจ้าง, ณัฐกานต์ เต๊ะละ : แม่ของ (หมู่)บ้าน, จันทิมา สุขอ้อม: เมื่อแผ่นดินสั่งลาฟ้า ตนมองไม่เห็นหน้ากัน, เจะฮาฟเซาะ เจะอาแว : นิทานดีสร้างเด็กดี, วน แก้วมณี : ชีวิตอยู่กับโจร, มาริณี สแลแม : มะลิกลางไฟใต้, รอมือละห์ แซเยะ: ใจอาสาที่หยุดไม้ได้, มณฑิรา มลิวรรธ์ : นักข่าวพลเมืองผู้ขอยืนเคียงข้างชาวบ้าน, โซรยา จามจุรี : สื่อให้จดจำ สารที่อย่าลืม, นูร์ยิลัน บิลหะยีอาบูบากา : แม่ (ครู) ผู้วางรากฐานความรู้คู่คุณธรรม, ลม้าย มานะการ : อาสาสมัครเยียวยาหัวใจ, อลิสา หะสาเมาะ: ในอ้อมกอดพ่อ, กัลยา จันทร์ศรี :ใจเกลี้ยง เลี้ยงใจกัน, ปัทมา หีมมะหน๊ะ : เสียงเพรียกหาแสงหิ่งห้อย, จามรี อนุรัตน์ : สื่อสารเพื่อมิตรภาพ, รอซิดะห์ ปูซู : นักข่าวสายเอ็นจีโอ, อัจฉรา เล่าเลิศ : หญิงแกร่งแห่งบ้านเกาะสะท้อน, กาญจนา เด่นอุดม : หอมชื่น แม่ครูผู้ปูทางความรู้ควบคู่ศรัทธา, การีมะห์ สารีงะ:เปลี่ยนความกลัว เป็นความเห็นใจ, นารี เจริญผลพิริยะ : ผู้ยับยั้งความรุนแรงด้วยสันติวิธี, รอสะนิง สาและ : จากผู้สูญเสียสู่ผู้เสียสละ เป็นต้น

หนังสือที่บรรจุบทสัมภาษณ์ที่ได้บอกเล่าสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดจนถึงแนวทางและวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่ความสันติสุขโดยให้สาระถึงลำดับเหตุการณ์สำคัญและบันทึกสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2547-2552 อีกทั้งยังให้ทัศนะ มุมมองข้อคิดเห็นทั้งที่เป็นหลักการ และข้อมูลวิชาการจากกลุ่มสตรีเจ้าของบทสัมภาษณ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นผู้ทุ่มเทเสียสละกำลังกายกำลังใจ เพื่อร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่คนในพื้นที่ สตรีบางส่วนสูญเสียคนที่ตนรักและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มากน้อยแตกต่างกัน แต่ละคนล้วนยังมีความหวังและกำลังใจที่จะทำหน้าที่ของตนต่อไปด้วยพลังที่มุ่งมั่น พร้อมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคราชการ ภาควิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในสิ่งที่กลุ่มสตรีเหล่านี้กำลังร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อให้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างสรรค์ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงจะทำให้ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้รับการฟื้นฟู เยียวยา นำสู่การสร้างสมานฉันท์ การมีส่วนร่วม การประชับความสัมพันธ์และการให้อภัย ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักพิมพ์
สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า
251
ISBN
9786169023814
พิมพ์ครั้งที่
2
ปีที่พิมพ์
2552
ราคา
แจกจ่ายสำหรับผู้สนใจ
ฉบับเต็ม