ชื่อเรื่อง
ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
ชาญชัย ชัยสุขโกศล
บทคัดย่อ
-
สำนักพิมพ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.), มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN
9789741115112
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2554
ราคา
-
ฉบับเต็ม