ชื่อเรื่อง
ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
บทคัดย่อ

ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ เป็นการนำเสนอวิธีการที่สังคมเข้าไปจัดการกับความจริง ที่ในบางครั้งความจริงอาจจะเป็นสิ่งที่สังคมไม่พึงปรารถนา ซึ่งจะมีสถาบันทางสังคมที่คอยกำกับดูแล ควบคุมการนำเสนอความจริง และบดบังบางสิ่งบางอย่างให้กลมกลืนกลายเป็นสิ่งปกติ ทั้งนี้อาจเกิดจากทั้งปัจจัยของพื้นที่ เวลา หรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากกรณีศึกษาของปัตตานี เป็นความประสงค์ของผู้วิจัยที่ต้องการแสดงการจัดการความจริงด้วยความรุนแรง ที่มีลักษณะเฉพาะทางบริบทในความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างปัตตานีกับสยาม และเป็นผลให้เกิด วาทกรรมการซ่อนความจริงที่เกิดจากความรุนแรงระหว่างกัน วิธีวิทยาดวงตาค้างคาวที่ใช้ในการศึกษา เป็นการเปรียบเทียบค้างคาวที่มองไม่เห็นในความมืด แต่สามารถส่งสัญญาณที่สะท้อนออกมาเป็นรูปร่างและความจริงบางอย่างที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลที่มาจากสถาบันทางสังคม การเป็นตัวแทน และการใช้ศิลป์ในการซ่อนความจริงให้เป็นที่เข้าใจโดยปริยาย

เนื้อหาใน ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง” แบ่งออกเป็น 8 บท รวมบทนำและบทสรุป โดย บทนำ นำเสนอหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิจัย, บทที่ 1 วิธีวิทยา กล่าวถึงทฤษฎีที่ใช้ และกรอบการวิจัย, บทที่ 2 กล่าวถึงความน่าสนใจของพื้นที่ศึกษา ปัตตานี ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และการทบทวนงานทางวิชาการในรอบทศวรรษ, บทที่ 3 อนุสาวรีย์ดุซงญอ ที่มีสัญลักษณ์การบดบังความจริงด้วยอนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นการสร้างความเป็นปกติแก่สถานีตำรวจที่ต้องมีปืนและกระสุน โดยซ่อนเรื่องราวความจริงไว้ภายหลังสัญลักษณ์นั้น, บทที่ 4 มูลนิธิหะยีสุหลง ที่ถูกทำให้เหตุการณ์การหายตัวไปของหะยีสุหลง กลายเป็นเรื่องของงบประมาณ การประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ที่ปิดบังความจริงของการหายตัวไปของหะยีสุหลง, บทที่ 5 กระสุนนัดละบาท มีการบดบังความจริงโดยการทำให้กรณีสังหาร 5 ศพ กลายเป็นเรื่องแต่งหรือนิยายที่ดูสมจริง, บทที่ 6 เสียงระเบิดใกล้ที่ประทับ มีการปิดบังความจริงของการระเบิด ด้วยการรายงานข่าวอุบัติเหตุของมอเตอร์ไซค์ และแถลงการณ์จริยวัตรปกติ และสุดท้าย บทสรุป กล่าวถึงการสร้างความเข้าใจต่อความจริงที่ซ้ำซ้อนและการให้ความสำคัญเพื่อหวังผลให้นโยบายของรัฐลดเงื่อนไขของความรุนแรงลงได้

สังคมไทยมีวิธีการหรือกระบวนการในการจัดการความจริงที่มีความรุนแรงได้อย่างแนบเนียน โดยมีผู้คนในสังคมเป็นตัวหนุนเสริมให้ความจริงกลายเป็นเรื่องปกติ ประวัติศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่ผ่านเลยไปโดยปราศจากการพิจารณาจากชุดของความจริง ว่าเป็นความจริงเชิงข้อเท็จจริงขนาดไหนอย่างไร ถือเป็นความสามารถในการกล่อมเกล่าการเรียนรู้ร่วมกันให้เป็นสิ่งที่เลือนราง รูปลักษณะทางวัตถุ ศิลปะ การผลิตความจริงทางสถาบันในสังคมไทย อันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถแสดงทั้งสำนึกการตื่นตัวในการรับรู้ความจริงร่วมกันของสังคม ที่จะดูดกลืนความจริงให้กลายเป็นบางสิ่งที่สังคมชินชาไม่แยแส ซึ่งความจริงเชิงข้อเท็จจริงนี้จะถูกบดบังหรือซ่อนไว้ภายใต้สัญญะบางอย่าง เป็นสิ่งที่สังคมรับได้ และธำรงอยู่ร่วมกันได้

สำนักพิมพ์
มปพ
จำนวนหน้า
365
ISBN
978-974-9900-39-0
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่พิมพ์
2551
ราคา
320 บาท
ฉบับเต็ม