ชื่อเรื่อง
การจัดการศึกษาด้านอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของสถานประกอบการและชุมชน
ประเภท
งานวิจัย
ผู้แต่ง
นรชัย วุฒิเจริญมงคล
บทคัดย่อ
“...การวิจัยนี้ศึกษาความต้องการแรงงานและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพให้ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการแรงงานในระดับปฏิบัติการที่จบการศึกษาระดับมัธยม 3 และระดับช่างเทคนิคทุกสาขาที่มีความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะ ภาษา และคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่สถานประกอบการกำหนด การจัดการศึกษาด้านอาชีพยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ สถานศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตร กำหนดสมรรถนะวิชาชีพ เน้นภาษา คุณธรรม และภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฏี ควรจัดหลักสูตรเฉพาะทางที่สถานประกอบการต้องการ ปรับปรุงการส่งนักศึกษาฝึกงาน และเปิดให้สถานประกอบการและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน...”
ฉบับเต็ม