หลักสูตร


course

 

สถานการณ์โรค


situation
 

เอกสาร


Article
 

ข่าวสาร


news

หน่วยงาน

เครือข่ายและช่องทางติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานโรคไม่ติดต่อในโรงเรียน

 1. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค โทร 025903986, 025903987 http://www.thaincd.com/contact-us/location.html
 2. ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โทร 025903363
 3. เด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โทร 025904494-5, 025904487 http://dekthai.anamai.moph.go.th/dekthai/index.php
 4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โทร 025904494-5, 025904487 http://hps.anamai.moph.go.th/
 5. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โทร 025904494-5, 025904487 http://hp.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index
 6. เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โทร 027166744 http://www.raipoong.com/content/detail.php?section=4
 7. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า โทร 029483300 http://www.stopdrink.com/
 8. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา โทร (085)3577170 http://cas.or.th/
 9. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ โทร 023545346 http://www.trc.or.th/th/
 10. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย โทร 025904582 http://dopah.anamai.moph.go.th/
 11. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โทร 025904328, 029687616 http://nutrition2.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index
 12. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค โทร 025909314, 025903097, 025903392 http://www.thaiantialcohol.com
 13. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร 025809237 http://btc.ddc.moph.go.th/th/
 14. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โทร 023431500 http://www.thaihealth.or.th/
 15. เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน โทร 025904208 http://www.sweetenough.in.th/
 16. ศูนย์เรียนรู้ เด็กไทยแก้มใส 021509804 http://www.dekthaikamsai.com/home
 17. เครือข่ายลดบริโภคเค็ม โทร 027166091 ต่อ 106 – 107 http://www.lowsaltthailand.org/
 18. School and youth health, World Health Organization http://www.who.int/school_youth_health/en/
 19. Healthy schools, Center for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/healthyschools/
 20. แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โทร 025902376 http://www.fhpprogram.org
 21. แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Thai NCD net) โทร 025902370 http://www.thaincdnet.com
 22. โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โทร 022781828 http://www.smokefreeschool.net
 23. อย น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 025907111 http://www.oryornoi.com/
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.