หลักสูตร


course

 

สถานการณ์โรค


situation
 

เอกสาร


Article
 

ข่าวสาร


news

สถานการณ์โรค

       Noncommunicable diseases (NCDs) หรือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งประกอบไปด้วยโรคหลักคือ โรคหัวใจและ หลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคเบาหวานเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคน 36 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63ของสาเหตุการตายทั้งหมด และมากกว่า 14 ล้านคนเป็นผู้ที่เสียชีวิตในช่วงอายุระหว่าง 30 ถึง 70 ปี หรือเรียกว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำ และปานกลาง มีภาระโรคจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนี้มากถึงร้อยละ 86 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจในช่วง 15 ปีข้างหน้าที่ประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาห์สหรัฐฯ และประชาชนอีกจำนวนหลายล้านคนที่จะยังต้องอยู่กับความยากจน (1)
      สาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากกลุ่มโรค NCDs นั้น สามารถป้องกันได้ โดยการพัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการด้านการดูแลรักษาพยาบาลโรค NCDs ในประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นคือ การพัฒนานโยบายสาธารณะ ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อต่อสู้กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การบริโภคยาสูบ การบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
      ในปัจจุบัน ทางสาธารณสุข มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญเกี่ยวกับ กลุ่มโรค NCDs มากขึ้น ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หลายประเทศสมาชิกได้เริ่มขับเคลื่อนโยบายเพื่อต่อสู้กับปัญหาNCDs โดยเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข จากหลายประเทศสมาชิกได้รับรอง ปฏิญญามอสโคว ที่ว่าด้วยการควบคุมและป้องกันปัญหา NCDs อย่างเป็นทางการ (2) และในเดือนกันยายนปีเดียวกัน องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ การควบคุมป้องกันปัญหา NCDs เป็นวาระสำคัญของโลก ซึ่งแต่ละประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้ให้การยอมรับ และในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2555 ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดกรอบ ในการติดตามปัญหา NCDsรวมถึงเป้าหมาย 9 เป้าหมายหลัก และ 25 ตัวชี้วัด ครอบคลุมประเด็นด้านการป้องกัน และการรักษาพยาบาล ซึ่งภายหลัง ในเวทีสมัชชาสุขภาพ องค์การอนามัยโลกในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการประกาศ แผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อการป้องกันและควบคุม NCDs ปี พ.ศ. 2556 – 2563 (The Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013 – 2020) (3) เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย การควบคุมป้องกันโรคที่จะต้องบรรลุ ในปี พ.ศ. 2568 ร่วมกัน

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.