ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

 1. ​ระบบ POLIS (Police Information System) เป็นระบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เก็บข้อมูลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจราจรที่เป็นคดีความทุกเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เฝ้าระวังและนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
  • คู่มือการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจราจร     .PDF
 2. ระบบการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน เป็นระบบบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระยะทดลองในพื้นที่นำร่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสรุปรายงานการสืบสวนสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่และเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ได้
  • แบบรายงานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน ปี 2555     .PDF
  • คู่มือระบบฐานข้อมูลการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน    .PDF
 3. ระบบรายงานอุบัติเหตุบนถนนของประเทศไทย เป็นระบบบันทึกข้อมูลของกระทรวงคมนาคม
 4. ระบบ E-Claim เป็นระบบบันทึกข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการเบิกจ่ายเงินสินไหมทดแทน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการใช้สิทธิการประกัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (Website: http://www.thairsc.com/)
  • Data dictionary     .XLS
 5. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance - IS) เป็นระบบเฝ้าระวังในผู้บาดเจ็บที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีระบบนี้ (Sentinel site) ของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบบริการผู้บาดเจ็บและระบบส่งต่อของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
  • คู่มือการใช้แบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด     .PDF
  • คู่มือการใช้ให้รหัส     .PDF
  • แบบบันทึกข้อมูล (มิถุนายน 2558)     .PDF
 6. Trauma registry เป็นระบบบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่เป็น Trauma center ที่มีการจัดทำระบบ Trauma registry เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้บาดเจ็บ
  • ​แบบบันทึกข้อมูล     .PDF
 7. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ เป็นระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอก 19 สาเหตุ ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน) ของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการบาดเจ็บและกำหนดแผนการดำเนินงานแก้ไข
 8. ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (Information Technology for Emergency Medical System - ITEMS) เป็นระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินได้ทันการ ถูกต้องตามมาตรฐาน และสามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
  • คู่มือระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน   .DOC
  • แบบฟอร์ม   .ZIP
  • Data dictionary     .XLSX
 9. ระบบ Emergency Claim Online (EMCO) เป็นระบบข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการให้บริการการแพทย์ในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินของผู้ป่วย 3 กองทุนหลักประกันสุขภาพ (หลักประกันสุขภาพ ข้าราชการ ประกันสังคม)
  • คู่มือระบบ Emergency Claim Online    .PDF
  • Data dictionary    .XLSX
 10. ระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล (43 แฟ้ม) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นระบบเก็บข้อมูลการเข้ารับบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ที่เข้ารับบริการที่หน่วยบริการสุขภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • Data dictionary     .PDF
 11. ข้อมูลใบมรณบัตร เป็นระบบลงทะเบียนการตายของผู้เสียชีวิตทุกรายที่มีการแจ้งตายกับสำนักทะเบียนท้องถิ่น/อำเภอ เพื่อใช้ทำรายงานสถิติการตายของคนไทย
 12. E-Report กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เว็บไซต์ : http://www.disaster.go.th
 

มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ Southern Health Foundation (SHF)
ชั้น 1 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168
Website: www.K4DS.org/rsis
E-mail: rsisthai@gmail.com

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.