เครือข่าย


พื้นที่นำร่อง

  1. ขอนแก่น
   • การนิเทศทีมพี่เลี้ยง (15-16 ตุลาคม 2557) ดาวน์โหลด
   • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
    • เอกสารประกอบการประชุม
  2. นครราชสีมา
   • แนวทางป้องกันควบคุมการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (19-22 มีนาคม 2556)  ดาวน์โหลด
   • การนิเทศทีมพี่เลี้ยง (16-17 ตุลาคม 2557) ดาวน์โหลด
   • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
    • เอกสารประกอบการประชุม
  3. นครศรีธรรมราช
   • แนวทางป้องกันควบคุมการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (19-22 มีนาคม 2556)  ดาวน์โหลด
   • การนิเทศทีมพี่เลี้ยง (8-9 กรกฎาคม 2557) ดาวน์โหลด
   • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
    • เอกสารประกอบการประชุม
   • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (13-14 สิงหาคม 2558)
    • เอกสารประกอบการประชุม
     • การจัดการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ดาวน์โหลด
  4. ภูเก็ต
   • แนวทางป้องกันควบคุมการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (19-22 มีนาคม 2556)  ดาวน์โหลด
   • การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมการขยายพื้นที่การดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน” (19-20 พฤษภาคม 2557)
   • การนิเทศทีมพี่เลี้ยง (13-14 ตุลาคม 2557) ดาวน์โหลด
   • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
    • เอกสารประกอบการประชุม
   • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (13-14 สิงหาคม 2558)
    • เอกสารประกอบการประชุม
     • การจัดการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ดาวน์โหลด
  5. สงขลา
   • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
    • เอกสารประกอบการประชุม
  6. อุดรธานี
   • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
    • เอกสารประกอบการประชุม


  พื้นที่ขยาย รอบที่ 1

   1. กาฬสินธุ์
    • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
     • เอกสารประกอบการประชุม
   2. ชัยภูมิ
    • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
     • เอกสารประกอบการประชุม
   3. บุรีรัมย์
    • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
     • เอกสารประกอบการประชุม
   4. พิษณุโลก
   5. มหาสารคาม
    • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
     • เอกสารประกอบการประชุม
   6. ร้อยเอ็ด
    • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
     • เอกสารประกอบการประชุม
    • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (13-14 สิงหาคม 2558)
     • เอกสารประกอบการประชุม
      • การจัดการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ดาวน์โหลด
   7. ราชบุรี
   8. ลำปาง
    • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
     • เอกสารประกอบการประชุม
    • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (13-14 สิงหาคม 2558)
     • เอกสารประกอบการประชุม
      • การจัดการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ดาวน์โหลด
   9. สุรินทร์
    • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (1-2 เมษายน 2558)
     • เอกสารประกอบการประชุม
   10. อุบลราชธานี
    • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (13-14 สิงหาคม 2558)
     • เอกสารประกอบการประชุม
      • การจัดการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ดาวน์โหลด


   พื้นที่ขยาย รอบที่ 2

    1. จันทบุรี
    2. ชลบุรี
    3. เชียงใหม่
     • การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพเจ้าที่สาธารณสุขในการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน” (19-20 ธันวาคม 2556)  
      • เอกสารประกอบการประชุม
       • ระบบข้อมูลและการตรวจคุณภาพข้อมูล (นพ.ไผท สิงห์คำ) ดาวน์โหลด
       • ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย) ดาวน์โหลด
     • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (13-14 สิงหาคม 2558)
      • เอกสารประกอบการประชุม
       • การจัดการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ดาวน์โหลด
    4. ตรัง
     • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (13-14 สิงหาคม 2558)
      • เอกสารประกอบการประชุม
       • การจัดการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ดาวน์โหลด
    5. นครสวรรค์
    6. ปทุมธานี
    7. สระบุรี
    8. สุพรรณบุรี
     • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพื้นที่ดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (13-14 สิงหาคม 2558)
      • เอกสารประกอบการประชุม
       • การจัดการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ดาวน์โหลด
     

    มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ Southern Health Foundation (SHF)
    ชั้น 1 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
    โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168
    Website: www.K4DS.org/rsis
    E-mail: rsisthai@gmail.com

    Zircon - This is a contributing Drupal Theme
    Design by WeebPal.