มูลนิธิสุขภาพภาคใต้


สานอุดมการณ์ สร้างสังคมสุขภาวะ

"...บทบาทหลักของมูลนิธิสุขภาพภาคใต้
เป็นกลไกที่ทำหน้าที่จัดการและสนับสนุน
เพื่อเชื่อมโยงและเสริมพลัง
ผู้คน องค์กร และงานที่เกี่ยวข้อง
เป็น "brain & body"
และพื้นที่กลาง ในการวางทิศทาง
และแนวทางการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ
เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
เชื่อมโยงวิชาการกับนโยบายและการปฏิบัติขับเคลื่อน
ระหว่างหน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย
หน่วยงานวิชาการ
และหน่วยงานผู้ปฏิบัติในพื้นที่..."


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
1. นางสาวกนกภรณ์ ชาติประสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐริณีย์ อินทมณี
3. นางสาวธิดารัตน์ มิตรวงศ์
4. นางสาวปาลิตา คำขวัญ
5. นางสาวพรรณวษา แกล้วทนงค์
6. นางสาวมณฑิตา หนูแดง
7. นางสาวรมิตา จันทร์เอียด
8. นางสาวลลิตวดี พูพงษ์
9. นางสาววรัญญู ขวดหรีม
10. นายวัชรพล ทองทรง
11. นางสาวศันสนีย์ โต๊ะหลี

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

ด้วยมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการคัดเลือก

ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2566    12.00 น.   รับสมัคร
26 พฤษภาคม 2566      12.00 น.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
29 พฤษภาคม 2566      08.45 - 12.00 น.    สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
29 พฤษภาคม 2566      13.00 - 16.30 น.    สอบสัมภาษณ์
30 พฤษภาคม 2566      12.00 น.    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
1 มิถุนายน 2566      09.00 น.    รายงานตัวและปฏิบัติงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

ด้วยมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการคัดเลือก

ตั้งแต่วันนี้ - 27 ตุลาคม 2565    12.00 น.   รับสมัคร
28 ตุลาคม 2565    12.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
31 ตุลาคม 2565    08.45 - 12.00 น.   สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
31 ตุลาคม 2565    13.00 - 16.30 น.   สอบสัมภาษณ์
1 พฤศจิกายน 2565    12.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
1 ธันวาคม 2565    09.00 น.   รายงานตัวและปฏิบัติงาน