โครงการของมูลนิธิ


PP56

โครงการการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
เขตพื้นที่  7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2556

PP57

โครงการการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
เขตบริการสุขภาพที่ 12 พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2557

DHS โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อการจัดการอำเภอสุขภาวะผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบในเขตบริการสุขภาพ เขต 12
K4DS Knowledge for Deep South (K4DS)
K4DM Knowledge for Disaster Management (K4DM)
ISIS
RTIIS โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
Road Traffic Injury Information System and Human Resource Development (RTIIS)
RSIS แผนงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน
Road Safety Information System Program (RSIS)
RMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย
Research Management Information System (RMIS)