โครงการของมูลนิธิ


PP56

โครงการการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
เขตพื้นที่  7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2556PP57

โครงการการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
เขตบริการสุขภาพที่ 12 พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2557


DHS

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อการจัดการอำเภอสุขภาวะผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบในเขตบริการสุขภาพ เขต 12


K4DS

Knowledge for Deep South (K4DS)


K4DM

Knowledge for Disaster Management (K4DM)


ISIS

ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
Injury Surveillance Information System (ISIS)


RTIIS

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
Road Traffic Injury Information System and Human Resource Development (RTIIS)


RSIS

แผนงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน
Road Safety Information System Program (RSIS)


RMIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย
Research Management Information System (RMIS)


IMCSouth

การวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวในบริบทชีวิตวิถีใหม่


DSS4HSR

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อการสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยในการปรับตัวของระบบสุขภาพในการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19


MassSportSafety

การจัดการความปลอดภัยในงานวิ่งกีฬามวลชน