คณะกรรมการมูลนิธิ

นพ. สุวัฒน์   วิริยพงษ์สุกิจ                                        ประธาน
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี

นพ. สมชาย   ศรีสมบัณฑิต                                      รองประธาน
ประธาน มูลนิธิโรงพยาบาลตากใบ

ดร. นพ. วรสิทธิ์   ศรศรีวิชัย                                      เลขาธิการ
อาจารย์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ. สุภัทร   ฮาสุวรรณกิจ                                          เหรัญญิก
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจะนะ

นพ. รอซาลี   ปัตยบุตร                                               กรรมการ
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามัน

นพ. เดชา   แซ่หลี                                                       กรรมการ
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเทพา

ภก. ประเวศ   หมีดเส็น                                                กรรมการ
ผู้อำนวยการ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)