มูลนิธิสุขภาพภาคใต้


สานอุดมการณ์ สร้างสังคมสุขภาวะ

"...บทบาทหลักของมูลนิธิสุขภาพภาคใต้
เป็นกลไกที่ทำหน้าที่จัดการและสนับสนุน
เพื่อเชื่อมโยงและเสริมพลัง
ผู้คน องค์กร และงานที่เกี่ยวข้อง
เป็น "brain & body"
และพื้นที่กลาง ในการวางทิศทาง
และแนวทางการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ
เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
เชื่อมโยงวิชาการกับนโยบายและการปฏิบัติขับเคลื่อน
ระหว่างหน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย
หน่วยงานวิชาการ
และหน่วยงานผู้ปฏิบัติในพื้นที่..."