ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
1. นางสาวกนกภรณ์ ชาติประสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐริณีย์ อินทมณี
3. นางสาวธิดารัตน์ มิตรวงศ์
4. นางสาวปาลิตา คำขวัญ
5. นางสาวพรรณวษา แกล้วทนงค์
6. นางสาวมณฑิตา หนูแดง
7. นางสาวรมิตา จันทร์เอียด
8. นางสาวลลิตวดี พูพงษ์
9. นางสาววรัญญู ขวดหรีม
10. นายวัชรพล ทองทรง
11. นางสาวศันสนีย์ โต๊ะหลี

วันที่สอบ: 29 พฤษภาคม 2566 (นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้าสอบ)
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (เปิดเข้าห้องสอบ 08.45 น.)
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบ: ห้อง1405 ชั้น 14 สถาบันนโยบายสาธารณะ อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หมายเหตุ
- นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้าสอบ
- สอบวัดความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับลักษณะงานตามตำแหน่งงาน