รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
ได้แก่ นางสาวกนกภรณ์ ชาติประสิทธิ์

สำรอง
ลำดับที่ 1 นางสาวมณฑิตา หนูแดง
ลำดับที่ 2 นางสาวลลิตวดี พูพงษ์
ลำดับที่ 3 นางสาวณัฏฐริณีย์ อินทมณี

เริ่มรายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566